header banner
Default

Je zal niet ziek worden, maar je kunt Ozempic in de toekomst niet meer krijgen als je geen diabetes hebt "


Table of Contents

  © Shutterstock

  Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil artsen verbieden om Ozempic nog voor te schrijven aan patiënten die geen diabetes hebben. Maar kunnen diegenen die het gebruikten om gewicht te verliezen zomaar stoppen? “Ik zou aanraden om de dosissen die ze nog hebben zeer langzaam af te bouwen”, zegt endocrinoloog Bart Van der Schueren (UZ Leuven).

  Laurence Torck

  Sources


  Article information

  Author: Courtney Morgan

  Last Updated: 1699633322

  Views: 957

  Rating: 3.5 / 5 (77 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Courtney Morgan

  Birthday: 1939-06-08

  Address: 9839 Samantha Flats, West Matthew, ME 15354

  Phone: +3601774355600605

  Job: Archaeologist

  Hobby: Rock Climbing, Ice Skating, Baking, Web Development, Wildlife Photography, Running, Meditation

  Introduction: My name is Courtney Morgan, I am a rare, enterprising, intrepid, Adventurous, sincere, vibrant, expert person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.