header banner
Default

4 mei: GeenStijl "Studenten" hebben geen geloof in het Holocaust


4b9cbb9595_Screenshot_2022-05-04_at_08.11.18

Het is 4 mei en u weet wat dat betekent: op kousenvoeten naar de twee minuten stilte. Hedenmorgen begon de jaarlijkse balanceeract over het slappe koord richting het Monument op de Dam met een clipje van GrindPadFM waarin een mevrouw met de dictie van een jonge Femke Halsema aan bedrukt kijkende toehoorders vertelt dat "leerlingen" geen stampij meer maken als de Holocaust ter sprake komt op school. Ze zeggen gewoon "Ik geloof het niet, want het is een joods complot en de beelden zijn in Israël gefabriceerd". en dan haalt iedereen z'n schouders maar op. Eigenlijk een beetje zoals er al jaren en jaren en jaren in radio- en tv-studio's over deze "leerlingen" gesproken wordt: 'Als we nou gewoon ontkennen wat er voor onze ogen afspeelt, dan geeft het geen gedoe.' Die twee minuten stilte om 20:00 uur worden wat dat onderwerp betreft al sinds mensenheugenis ingekleed in 525958 minuten stilte in de rest van het jaar.

Wegkijken waar je bij zit, Westerbork 2005

VIDEO: B.C. to make Holocaust education mandatory in high schools
CBC News

0fb4cd1488_ANP-301851277

bf112963ff_ANP-301851276

Sources


Article information

Author: Terry Henry

Last Updated: 1698883208

Views: 985

Rating: 3.5 / 5 (50 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terry Henry

Birthday: 1918-03-22

Address: 116 Scott Burgs Suite 555, Lake Saraville, NV 68130

Phone: +4205887862534338

Job: Accountant

Hobby: Playing Piano, Juggling, Badminton, Beekeeping, Skiing, Bowling, Arduino

Introduction: My name is Terry Henry, I am a variegated, candid, brilliant, treasured, persistent, rare, vivid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.