header banner
Default

Iemand heeft $500 point000 aan transactiekosten betaald om $200 aan Bitcoin te versturen


Een opmerkelijk incident heeft zich voorgedaan in de wereld van cryptocurrency, waarbij een gebruiker per abuis bijna 20 Bitcoin (BTC), ter waarde van circa $500.000, heeft uitgegeven aan transactiekosten voor het verplaatsen van slechts 0,074 Bitcoin, met een waarde van $200. Hiermee is een nieuw record gevestigd voor de hoogste transactiekosten ooit betaald in Amerikaanse dollars voor een enkele Bitcoin-transactie.

Wallet is van prominente Bitcoin-gebruiker

De crypto-wallet die verantwoordelijk is voor deze betaling is een prominente Bitcoin-gebruiker en heeft volgens Jameson Lopp, de CTO van Casa, meer dan 120.000 transacties verwerkt, zowel inkomend als uitgaand.

“De transactie die enkele uren geleden bijna 20 BTC, ter waarde van $500.000, heeft gekost, lijkt te zijn uitgevoerd met software van een uitwisselingsplatform of betalingsverwerker die mogelijk een fout bevat”, merkte Lopp op tijdens een gesprek met X.

Opvallende transactie

Op 10 september, om 17.10 uur UTC, werd een opvallende transactie uitgevoerd. Deze transactie omvatte vier betalingen met een totale waarde van ongeveer $200, terwijl er ook $1.700 aan Bitcoin werd verzonden naar een wisseladres. Wat deze transactie bijzonder maakte, was het astronomische bedrag aan transactiekosten, namelijk 19,89 Bitcoin.

Ondanks zijn opmerkelijke aard blijkt uit blockchain-gegevens dat de betreffende wallet al sinds juni actief is en nog steeds transacties uitvoert.

Transactiekosten gingen naar F2Pool

De transactiekosten van bijna 20 Bitcoin gingen naar de Bitcoin mining pool F2Pool, die verantwoordelijk was voor het minen van het blok waarin deze transactie plaatsvond.

Chun Wang, mede-oprichter en beheerder van F2Pool, heeft aangekondigd dat de 20 Bitcoin gedurende 3 dagen in bewaring zullen worden gehouden voor het geval de afzender deze wil opeisen. Als er gedurende die periode geen aanspraak op wordt gemaakt, zullen de middelen worden uitbetaald aan de pool van Bitcoin-miners.

De geschiedenis van Bitcoin kent diverse gevallen van opvallende transactiekosten. Zo werd er bijvoorbeeld in 2016 $134.000 aan transactiekosten betaald, zoals blijkt uit gegevens van Blockchair. In totaal zijn er 24 Bitcoin-transacties geweest waarbij de transactiekosten meer dan $20.000 bedroegen, en 233 transacties met kosten boven de $10.000.

Het is belangrijk op te merken dat Bitcoin-gebruikers zelf kunnen bepalen hoeveel ze aan transactiekosten willen betalen. Als de transactiekosten te laag zijn, bestaat het risico dat mijnwerkers de transactie niet verwerken, terwijl ze bij extreem hoge kosten doorgaans direct worden verwerkt. De gemiddelde transactiekosten schommelen meestal rond de $1 of $2, maar tijdens perioden van intense activiteit kunnen ze zelfs oplopen tot $60.

Sources


Article information

Author: Alan Foster

Last Updated: 1698762962

Views: 1342

Rating: 3.9 / 5 (117 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Alan Foster

Birthday: 1964-06-03

Address: 99186 Mendez Center Apt. 412, Lake Edwardshire, NY 18541

Phone: +4884579498239711

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Gardening, Badminton, Basketball, Playing Guitar, Soccer, Poker, Card Games

Introduction: My name is Alan Foster, I am a ingenious, intrepid, Colorful, bold, variegated, accomplished, radiant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.